นันท์พิพัฒน์ วุฒิศักดิ์ (ครูนัน)

ชื่อ: นันท์พิพัฒน์ วุฒิศักดิ์
ชื่อเล่น: นัน
วิชาที่สอน: ทฤษฎีดนตรี
ประวัติส่วนตัว:

ประวัติด้านการศึกษา
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขา Composition จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
- เป็นนักดนตรีวงโยทวาธิตโรงเรียน อัสสัมชันศรีราชา
- ติด 12 วงสุดท้ายงานประกวดวงดนตรี Fat Band ในรายการ Fat Radio Music Award ตำแหน่ง Keyboard
- เล่น Tenor Saxophone ให้กับวง MU Pop Orchestra
- เป็นผู้ก่อตั้งวงประสานเสียง MU Chorus ร่วมกับ นางสาวพิมพ์ลักษณ์ เวสสวัสดิ์

ประวัติด้านการทำงาน
- เป็นผู้อำนวยเพลง เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสาน และเป็นประธานชมรมขับร้องประสานเสียง มหาวิทยาลัยมหิดล
- เป็นผู้อำนวยเพลงและเรียบเรียงเสียงประสานให้กับ MU Chorus ร่วมกับสถาบันสอนดนตรีรัชปาร์มิวสิค ในงาน Thailand Quality Award
- เป็นผู้อำนวยการเพลงและเรียบเรียงเสียงประสานให้กับ MU Chorus ร่วมกับคณะสัตวแพทย์มหิดล แสดงต่อหน้าพระที่นั่ง พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ